กราฟแสดงผลการประเมินผู้เข้าเยี่ยมชมวังสวนบ้านแก้ว

ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมวังสวนบ้านแก้ว

ระดับ เลขระดับ จำนวน ร้อยละ
น้อยที่สุด117.14
น้อย200
ปานกลาง3214.29
มาก4321.43
มากที่สุด5857.14
รวม 14
ที่มาข้อมูล : จากเว็บไซต์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี