ขั้นตอนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ให้บริการแหล่งเรียนรู้ดังนี้

๑. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ของใช้ส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ พระตำหนักเทา และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พระตำหนักแดง เปิดให้บริการ วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

๒. ชมนิทรรศการ นิทรรศการกก นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จฯ นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับความพอเพียง นิทรรศการเสื่อสมเด็จ นิทรรศการตำนานเมืองจันทบุรี

๓. ชมวีดีทัศน์ “ วังสวนบ้านแก้ว ” ความยาว ๒๔ นาที

๔. การให้บริการชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาไทย ณ ห้องประชุมพระตำหนักเทา ( ความจุไม่เกิน ๕๐ คน )

๕. การให้บริการหนังสือ เกี่ยวกับข้อมูลพระราชประวัติ-พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี , ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแขนงต่างๆและการท่องเที่ยว

๖. การประสานการจัดการบรรยายทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม การแสดง ศาสนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. แหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรียนรู้เรื่องอาเซียน

ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์