อัตราค่าเข้าชมและค่าบริการสำหรับพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ขอเชิญคณาจารย์บูรณาการการเรียนการสอน โดย สำนักฯ ได้ให้บริการแหล่งเรียนรู้ดังนี้

1. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ของใช้ส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ พระตำหนักเทา และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พระตำหนักแดง เปิดให้บริการ วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ( เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

2. ชมนิทรรศการ นิทรรศการกก นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จฯ นิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับความพอเพียง นิทรรศการเสื่อสมเด็จ นิทรรศการตำนานเมืองจันทบุรี

3. ชมวีดีทัศน์ “ วังสวนบ้านแก้ว ” ความยาว 24 นาที

4. การให้บริการชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาไทย ณ ห้องประชุมพระตำหนักเทา ( ความจุไม่เกิน 50 คน )

5. การให้บริการหนังสือ เกี่ยวกับข้อมูลพระราชประวัติ-พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี , ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแขนงต่างๆและการท่องเที่ยว

6. การประสานการจัดการบรรยายทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม การแสดง ศาสนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. แหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรียนรู้เรื่องอาเซียน

ผู้สนใจติดต่อสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 039-471064 ,039-319111 ต่อ 27000, 27001

Responsive image
Responsive image
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์