โรงรถและห้องเก็บของ

ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ๓ หลัง เชื่อมต่อกัน หลังคามุงกระเบื้องลดหลั่นกันมาเป็นชั้น ๆ แบ่งได้ ๓ ช่วง
ช่วงแรก ด้านทิศตะวันออก เป็นห้องโล่ง ใช้สำหรับจอดรถ
ช่วงที่ ๒ กั้นห้องด้วยไม้ อยู่กึ่งกลางระหว่างโรงรถ และช่วงกำแพงอิฐใช้เป็นที่เก็บของ
ช่วงที่ ๓ ก่อด้วยอิฐ อยู่ด้านทิศตะวันตก ใช้เป็นโรงทอเสื่อ
ปัจจุบัน ใช้เป็นที่ทำการของฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Responsive image
ยังไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์